הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הקמת מעון יום תלת-כיתתי שכ' נוף ים

מספר מכרז:21/19
תאריך פרסום:17/12/2019
תאריך אחרון להגשה:13/01/2020 00:00
קישור למכרז:להורדת מכרז פומבי מס' 21/19 – הקמת מעון יום תלת-כיתתי שכ' נוף ים
נושא:מכרזים
עיריית טירת – כרמל

מכרז פומבי מס'  21/19 – הקמת מעון יום תלת-כיתתי שכ' נוף ים

1. עיריית טירת כרמל מזמינה בזאת קבלנים להציע הצעות למכרז פומבי מס' 21/19 – הקמת מעון יום תלת-כיתתי בשכונת נוף ים, טירת כרמל.
2. רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים העומדים בכל תנאי המכרז.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת מהנדס העיר של עיריית טירת כרמל בכתובת רח' מוצקין 15, טירת כרמל בימים א' - ה' בין השעות 08:30-12:00.
4. מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית טירת כרמל.
5. על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט , לרבות שאלות הבהרה ותשובות להן וכן תיקונים ושינויים במסמכי המכרז.
6. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 30.12.19 שעה 10:00  ממשרדי הנדסה ברח' מוצקין 15, טירת כרמל .
7. את מעטפת המכרז, נושאת ציון "מכרז מס' 21/19 " יש להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה, ברחוב הרצל 6 טירת כרמל עד ליום  13.1.20 שעה 12:00.
ההצעה בשני עותקים תוגש במעטפה סגורה ועליה יסומנו מס' המכרז ושם המכרז בלבד, ללא סימני זיהוי של המציע על פי הוראות המכרז.
8. הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהזמנה זו לבין האמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז גוברים.אריה טל ,
ראש עיריית טירת כרמל


שירותים בקליק

רוצה לשתף עם חבר?