הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מתן שירותי יעוץ תקשורתי ודוברות

מספר מכרז:22/18
תאריך פרסום:26/12/2018
תאריך אחרון להגשה:10/01/2019 00:00
קישור למכרז: מכרז 22/18 מתן ייעוץ תקשורתי ודוברות
נושא:מכרזים

לפרטים נוספים

מכרז למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ודוברות

 

1 עיריית טירת כרמל מזמינה הצעות מיועצים תקשורתיים למתן שירותי ייעוץ

תקשורת ודוברות.

2 רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים העומדים בכל תנאי המכרז.

3 את מסמכי המכרז ניתן לקבל בלשכת ממזכיר העירייה, בניין העירייה,

רחוב הרצל 6 טירת כרמל בימים א' – ה' בין השעות 8:30-12:00 .

4 מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית טירת כרמל.

על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט,

לרבות שאלות הבהרה ותשובות להן וכן תיקונים ושינויים במסמכי

המכרז.

5 את מעטפת המכרז, נושאת ציון "מכרז למתן שירותי ייעוץ תקשורת ודוברות"  יש להפקיד

במסירה אישית  (לא בדואר ) בתיבת  המכרזים – שבמשרדי העירייה ברחוב הרצל 6 טירת כרמל.

ההצעה בשני עותקים תוגש במעטפה סגורה ועליה יסומנו מס' המכרז ושם

המכרז בלבד, ללא סימני זיהוי של המציע.

6 הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה

בין האמור בהזמנה זו לבין האמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז

גוברים.

7 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה

ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.

                                                                         אריה טל,

ראש עיריית טירת כרמל


שירותים בקליק

רוצה לשתף עם חבר?