הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ודוברות

תאריך פרסום:29/01/2019
תאריך אחרון להגשה:06/02/2019 00:00
קישור למכרז:להורדת מכרז למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ודוברות
נושא:מכרזים

לפרטים נוספים

נוהל העברת שאלות ובירורים

0.1.   העירייה לא תהיה אחראית להסברים כלשהם בע"פ שניתנו או יינתנו על ידי עובדיה בנוגע למכרז זה, או לפירוש כלשהו של בעלי ההצעה בקשר להסברים אלה והקשר בין הצדדים במכרז זה, יבוסס על מסמכים בלבד.

0.2.   הבהרות והסברים בנושא המכרז ניתן לקבל על ידי פניה בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני: louskylaw@gmail.com  עד לתאריך המפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף 0.

0.3.   הפניה תכלול את מס' המכרז, פירוט השאלות , פרטי השואל וכתובת דואר  אלקטרוני של הפונה.

0.4.   השאלות ימוספרו באופן סידורי ויתייחסו לסעיף במכרז או בהסכם  או בנספחים במבנה המפורט להלן:

מס"דמס' סעיף במכרז/בהסכם/בנספחפרוט השאלה

0.5.   על שולח שאלות ההבהרה החובה לוודא קבלתן על ידי העירייה בטלפון 04-8547039 .

    1. תשובות לשאלות ההבהרה תישלחנה עד המפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף 3.2.2019
    2. תשובות העירייה לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו, ועל המציעים לצרף להצעתם תדפיס או תדפיסים של הבהרות העירייה למכרז זה, חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע..


מכרז למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ודוברות

1. עיריית טירת כרמל מזמינה הצעות מיועצים תקשורתיים למתן שירותי ייעוץ תקשורת ודוברות.
2. רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים העומדים בכל תנאי המכרז.
3. את מסמכי המכרז ניתן לקבל בלשכת ממזכיר העירייה, בניין העירייה, רחוב הרצל 6 טירת כרמל בימים א' – ה' בין השעות 8:30-12:00 .
4. מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית טירת כרמל. על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט, לרבות שאלות הבהרה ותשובות להן וכן תיקונים ושינויים במסמכי  המכרז.
5. את מעטפת המכרז, נושאת ציון "מכרז למתן שירותי ייעוץ תקשורת ודוברות" יש להפקיד במסירה אישית  (לא בדואר ) בתיבת  המכרזים – שבמשרדי העירייה ברחוב הרצל 6 טירת כרמל עד המועד האחרון המפורט בטבלת ריכוז תאריכים סעיף 0. ההצעה בשני עותקים תוגש במעטפה סגורה ועליה יסומנו מס' המכרז ושם המכרז בלבד, ללא סימני זיהוי של המציע.
6. הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהזמנה זו לבין האמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז גוברים.
7. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.
אריה טל,
ראש עיריית טירת כרמל

------------------------

תשובות לשאלות הבהרה מכרז דוברות

 

שאלה:  לא מצוין במסמכי המכרז מה היקף השעות אשר מצפה העירייה לקבל מיועץ התקשורת שייבחר?

 תשובה: היקף השעות הנדרש במסגרת המכרז הינו מינימום 15 שעות שבועית על פני שלושה ימי עבודה לכל הפחות.

 

שאלה: במעטפה אחת שני עותקים של מפרט טכני ומסמכים

במעטפה שניה שני עותקים של הצעה כספית.

האם מגישים שתי מעטפות בנפרד או מכניסים את הכל למעטפה שלישית? 

תשובה: הצעת מחיר במעטפה נפרדת, מפרט טכני במעטפה נפרדת. את שתי המעטפות מכניסים למעטפה השלישית.

שירותים בקליק

רוצה לשתף עם חבר?