ספר טלפונים - אגפים ומחלקות

ניהול הרשאותניהול הרשאות

מחלקה

מבקר העירייה

חבר מועצה

כן

מיון מחלקה

4

תיאור

יעדי המחלקה

תפקיד מבקר העירייה מוגדר בפקודת העיריות (תפקיד סטטוטורי).

תחומי אחריות

 • בדיקת פעולות העירייה לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה.
 • בדיקת פעולות עובדי העירייה.
 • בדיקת הנהלת החשבונות של העירייה ושמירת הכספים, שמירת רכוש ואחזקתו .
 • בדיקת קיום הוראות כל דין, טוהר מידות, יעילות וחיסכון.
 • דרישת ראש העיר לבקר עניין פלוני.
  בהתאם לדרישת הועדה לענייני ביקורת לבקר עד שני נושאים.

הביקורת כוללת את המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן כל תאגיד , מוסד, קרן או גוף , אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תוכנית עבודתו השנתית , את הנושאים ואת היקף הביקורת על פי שיקול דעתו.

דו"ח המבקר

המבקר מגיש לראש העיר עד 1 באפריל , דוח על ממצאי הביקורת לשנה הקודמת עם העתק לוועדה לענייני ביקורת. ראש העיר מעיר את הערותיו והועדה דנה בדוח ובהערות ראש העיר.
דוח המבקר אסור לפרסום לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצת העיר היינו, 5 חודשים לכל היותר , לאחר שהדוח הוגש לראש העיר. מועצת העיר דנה בדוח המבקר , בהערות ראש העיר ובהתייחסות הועדה לענייני ביקורת.

כתובת

הרצל 6, טירת כרמל

קבלת קהל

 

כתובת למפה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 02/03/2017 13:24 על-ידי לימור מסלנסקי
שונה לאחרונה ב- 07/03/2017 07:55 על-ידי לימור מסלנסקי

מבקר העירייה

יעדי המחלקה

תפקיד מבקר העירייה מוגדר בפקודת העיריות (תפקיד סטטוטורי).

תחומי אחריות

 • בדיקת פעולות העירייה לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה.
 • בדיקת פעולות עובדי העירייה.
 • בדיקת הנהלת החשבונות של העירייה ושמירת הכספים, שמירת רכוש ואחזקתו .
 • בדיקת קיום הוראות כל דין, טוהר מידות, יעילות וחיסכון.
 • דרישת ראש העיר לבקר עניין פלוני.
  בהתאם לדרישת הועדה לענייני ביקורת לבקר עד שני נושאים.

הביקורת כוללת את המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן כל תאגיד , מוסד, קרן או גוף , אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תוכנית עבודתו השנתית , את הנושאים ואת היקף הביקורת על פי שיקול דעתו.

דו"ח המבקר

המבקר מגיש לראש העיר עד 1 באפריל , דוח על ממצאי הביקורת לשנה הקודמת עם העתק לוועדה לענייני ביקורת. ראש העיר מעיר את הערותיו והועדה דנה בדוח ובהערות ראש העיר.
דוח המבקר אסור לפרסום לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצת העיר היינו, 5 חודשים לכל היותר , לאחר שהדוח הוגש לראש העיר. מועצת העיר דנה בדוח המבקר , בהערות ראש העיר ובהתייחסות הועדה לענייני ביקורת.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
יאיר זהבימבקר העירייה04-854703704-8571722 yairz@tirat-carmel.muni.il