בדיקת תוכניות, אגרות והטילי פיקוח

תחומי אחריות ושירותים ניתנים

  • בדיקת תכניות בנייה.
  • חישוב אגרות והיטלי פיתוח
  • שחרור ערבויות בסיום הבנייה (פיקוח גמר בנייה), בדיקת בנייה / תוספת בנייה והנפקת אישור על עמידה בהתחייבויות לרשות בהתאם לחוקי עזר עירוניים.
  • טיפול בבקשת פטור מארנונה לפי חוק עזר עירוני.
  • טיפול בהשגות לגבי חישוב שטח הדירה לצורך חיוב ארנונה.
  • תעריפי האגרות והיטלי הפיתוח נקובים בחוקי עזר עירוניים:
  • אספקת מים.
  • ביוב.
  • תיעול.
  • סלילת כבישים ומדרכות.

הגשת בקשות לטיפול

את הבקשות יש להגיש: מחלקת הנדסה – רח' אצ"ל 38 טלפון: 04-8572460
ניתן לקבל הסבר מלא בשעות קבלת קהל.
את טופס התשלום, יש להגיש למחלקת הגבייה בבניין העירייה, רח' הרצל 6 טלפון: 04-8547047.