הנחות בארנונה

 
לקריאת חוזר מנכ"ל לתנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור - לחץ כאן

התקנות

מידי שנה מפרסם שר הפנים תקנות בדבר מתן הנחה בארנונה, ובהן נקבעים שיעורי ההנחה המרביים , אותם רשאית העירייה להעניק. מועצת העיר נוהגת , בדומה להרבה רשויות מקומיות , לאמץ את שעורי המקסימום שבתקנות. העירייה נוהגת לשלוח בתחילת כל שנה, אגרת למחזיקים בנכסים ובה פרוט ההנחות ומועדי תשלום.

ועדת הנחות

ועדת הנחות של העירייה הוקמה עפ"י החוק והיא מוסמכת לאשר הנחה בארנונה ל"נזקק", לשנה בה הוגשה הבקשה . " נזקק " הוא מחזיק בנכס שנגרמו לו הוצאות חריגות , גבוהות במיוחד, עקב טיפול רפואי שלו או של בן משפחתו או , עקב אירוע שהביא להרעה ממשית במצבו החומרי.

הגשת מסמכים למחלקת הגבייה

יש להגיש מסמכים , המבססים את תביעת המחזיק בנכס, לקבלת הנחה בארנונה.

פנייה לוועדת הנחות צריכה להגיע למחלקה עד חודש אוגוסט. פנייה שתתקבל לאחר 31/8 לאותה שנת כספים שעבורה מבוקשת ההנחה לא תידון בועדה.


ניתן לשלוח דוא"ל להגשת השגה, בקשה לפטור ובקשות שונות בכתובת:  requests@tirat-carmel.muni.il

טפסים לשימושך

טופסמסנן
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
טופס הוראת קבע