תמיכה במוסדות וגופים ציבוריים

​העירייה פועלת על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4.2006, אשר נועד להסדיר את מתן התמיכות במישרין או בעקיפין מאת הרשות המקומית, למוסדות ציבור הפועלים בתחומה של הרשות בנושאי חינוך, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה. זאת כאשר הפעיל​ות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.
מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות מינהל תקין, שוויון, שקיפות, יעילות ולמנוע פגיעה בטוהר מידות.